ذخیره فایل CSV در SQL Server


۳ سال پیش -  
SQL ServerCSV

سری قبل در مورد ذخیره کردن یک فایل CSV توی دیتابیس MySQL توضیح دادم. در ادامه نحوه ذخیره یک فایل CSV در SQL Server رو بررسی میکنیم. برخلاف MySQL در SQL Server استوریج انجینی برای فایلهای CSV تعبیه نشده و خودمون باید فایل CSV رو بخونیم و بعد ذخیره کنیم. برای اینکار ابتدا نیاز به نصب SQL Server روی macbookم داشتم در نتیجه از داکر برای اینکار استفاده کردم:

docker run --name sql-server -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=<YourStrong@Passw0rd>' -p 1433:1433 -v $(pwd):/var/opt/mssql/data -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest

ساختار جدول نیز به صورت زیر است:

CREATE TABLE [dbo].[Employees](
	ID     INT NOT NULL PRIMARY KEY,
	Name   TEXT NOT NULL,
	Salary TEXT NOT NULL,
	INDEX id_idx NONCLUSTERED (id)
)

فایل رو میتونیم به صورت مستقیم در T-SQL بخونیم و با دستور BULK INSERT توی جدول موردنظر ذخیره کنیم:

BULK INSERT [dbo].[Employees]
	FROM '/var/opt/mssql/data/employee.csv'
	WITH ( FORMAT='CSV' );

روی ماشین من این فرآیند چیزی حدود سه دقیقه طول کشید. دلیلش هم تنظیماتی بود که برای resourceهام توی Docker Dashboard ست کرده بودم که شامل CPU Core و مقدار RAM موردنیاز برای هر کانتینر هست. اما روی ماشین ویندوزیم این زمان چیزی حدود ۷ ثانیه طول کشید:

BULK INSERT [dbo].[Employees]
	FROM 'C:\Users\Sirwan\Desktop\employee.csv'
	WITH ( FORMAT='CSV');